LEES DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT.

Alle gebruikers van deze site gaan ermee akkoord dat de toegang tot en het gebruik van deze site onderworpen zijn aan de volgende algemene voorwaarden en andere toepasselijke wetgeving. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, gebruik deze site dan niet.

auteursrechten

De volledige inhoud op deze site, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen of code, valt onder het auteursrecht als collectief werk onder de Nederlandse en andere auteursrechtwetten, en is eigendom van... Het collectieve werk omvat werken die in licentie zijn gegeven aan Hatgalleryshop.com/ Vice versa Int. Trading BV hierna de Website-eigenaar genoemd, inclusief alle dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen. Er wordt toestemming verleend om delen van deze site elektronisch te kopiëren en af ​​te drukken, met als enige doel het plaatsen van een bestelling bij de Website-eigenaar en het kopen van producten. U mag delen van het materiaal uit de verschillende delen van de site weergeven en, met inachtneming van uitdrukkelijk aangegeven beperkingen of beperkingen met betrekking tot specifiek materiaal, uitsluitend voor uw eigen, niet-commerciële gebruik, of om een ​​bestelling te plaatsen bij de Website-eigenaar of om producten van de Website-eigenaar te kopen. Elk ander gebruik, inclusief maar niet beperkt tot de reproductie, distributie, weergave of overdracht van de inhoud van deze site, is ten strengste verboden. U stemt er verder mee in om geen eigendomsvermeldingen te wijzigen of te verwijderen van materialen die u van de site hebt gedownload.

Handelsmerken

Alle handelsmerken, dienstmerken, logo's, namen en handelsnamen van de Website-eigenaar die op de site worden gebruikt, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van de Website-eigenaar.

Disclaimer van aansprakelijkheid

De Website-eigenaar is niet verantwoordelijk voor en wijst alle aansprakelijkheid af voor enig verlies, aansprakelijkheid, schade (direct, indirect of gevolgschade), persoonlijk letsel of kosten van welke aard dan ook die door u of een derde partij (inclusief uw bedrijf) kunnen worden geleden. ), als resultaat van of die direct of indirect kan worden toegeschreven aan uw toegang tot en gebruik van de website, alle informatie op de website, de persoonlijke informatie van u of uw bedrijf of materiaal en informatie die via ons systeem wordt verzonden. In het bijzonder is noch de Website-eigenaar, noch enige derde partij of gegevens- of inhoudaanbieder op enigerlei wijze aansprakelijk jegens u of enige andere persoon, firma of onderneming voor enig verlies, aansprakelijkheid, schade (direct of gevolgschade), persoonlijk letsel of kosten van welke aard dan ook die voortvloeien uit vertragingen, onnauwkeurigheden, fouten in of weglatingen van informatie over de aandelenkoers of de overdracht ervan, of voor acties die op basis daarvan worden ondernomen of daardoor worden veroorzaakt of als gevolg van niet-uitvoering of onderbreking, of beëindiging daarvan.

Typografische fouten

In het geval dat het product van de Website-eigenaar per ongeluk tegen een onjuiste prijs wordt vermeld, behoudt de Website-eigenaar zich het recht voor om geplaatste bestellingen voor producten tegen de onjuiste prijs te weigeren of te annuleren. De Website-eigenaar behoudt zich het recht voor om dergelijke bestellingen te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling al dan niet is bevestigd en uw betaling is gedaan. Als uw betaling voor de aankoop al is uitgevoerd en uw bestelling wordt geannuleerd, zal de Website-eigenaar een creditering op uw betaalrekening storten ter hoogte van het bedrag van de onjuiste prijs.

Beëindiging

Deze algemene voorwaarden zijn op u van toepassing zodra u de site bezoekt en/of het registratie- of winkelproces voltooit. De Website-eigenaar kan deze algemene voorwaarden, of een deel ervan, op elk moment en om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen. De bepalingen met betrekking tot auteursrechten, handelsmerken, disclaimer, beperking van aansprakelijkheid, schadeloosstelling en overige blijven na elke beëindiging van kracht.

Communicatie

Website-eigenaar kan u een kennisgeving sturen door middel van e-mail, een algemene kennisgeving op de site of op een andere betrouwbare manier, op het adres dat u aan Website-eigenaar heeft opgegeven.

Wet

De Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland.

Gebruik van de site

Intimidatie op welke manier of in welke vorm dan ook op de site, inclusief via e-mail, chat of door het gebruik van obscene of beledigende taal, is ten strengste verboden. Het nabootsen van anderen, waaronder een website-eigenaar of -vertegenwoordiger, andere gelicentieerde medewerker(s), websitehost, leden of bezoekers op de site, is verboden. U mag geen inhoud uploaden naar, distribueren of anderszins publiceren via de site die lasterlijk, lasterlijk, obsceen, bedreigend, inbreukmakend op de privacy of publiciteitsrechten, beledigend, illegaal of anderszins aanstootgevend is en die een strafbaar feit kan vormen of aanmoedigen, de rechten van een partij of die anderszins aanleiding kunnen geven tot aansprakelijkheid of een overtreding van de wet. U mag geen commerciële inhoud op de site uploaden of de site gebruiken om anderen te verzoeken lid te worden of lid te worden van een andere commerciële online dienst of andere organisatie.

Disclaimer van deelname

De Website-eigenaar kan en kan niet alle communicatie en materialen bekijken die zijn geplaatst op of gemaakt door gebruikers die de site bezoeken, en is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van deze communicatie en materialen. U erkent dat, door u de mogelijkheid te bieden om door gebruikers gegenereerde inhoud op de site te bekijken en te verspreiden, de Website-eigenaar slechts als passief kanaal voor een dergelijke distributie fungeert en geen enkele verplichting of aansprakelijkheid op zich neemt met betrekking tot de inhoud of activiteiten op de site. . De Website-eigenaar behoudt zich echter het recht voor om communicatie of materiaal te blokkeren of te verwijderen waarvan hij vaststelt dat deze (a) beledigend, lasterlijk of obsceen is, (b) frauduleus, bedrieglijk of misleidend, (c) in strijd is met een auteursrecht, handelsmerk of ; ander intellectueel eigendomsrecht van een ander, of (d) aanstootgevend of anderszins onaanvaardbaar voor de Website-eigenaar, naar eigen goeddunken.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord de Website-eigenaar, zijn functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers (gezamenlijk de "Dienstverleners") te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocatenkosten. kosten die voortvloeien uit een schending van deze algemene voorwaarden of enige activiteit met betrekking tot uw account (inclusief nalatig of onrechtmatig gedrag) door u of een andere persoon die via uw internetaccount toegang krijgt tot de site.

Links van derden

In een poging om onze bezoekers meer waarde te bieden, kan de Website-eigenaar linken naar sites die door derden worden beheerd. Maar zelfs als de derde partij verbonden is met de Website-eigenaar, heeft de Website-eigenaar geen controle over deze gelinkte sites, die allemaal afzonderlijke privacy- en gegevensverzamelingspraktijken hanteren, onafhankelijk van de Website-eigenaar. Deze gelinkte sites zijn alleen voor uw gemak en daarom bezoekt u ze op eigen risico. Desalniettemin probeert de Website-eigenaar de integriteit van zijn website en de daarop geplaatste links te beschermen en vraagt ​​daarom niet alleen feedback op zijn eigen site, maar ook op de sites waarnaar hij linkt (ook als een specifieke link niet werkt).

Bronteshop
Vice versa Int.Trading BV
P/a Valkenburgerweg 13
66367GS Voerendaal
Nederland
Contact: info(at)bronteshop.com

KvK-nr.: 501 45592
BTW/BTW nr.: NL822 57 59 17B01